offermann_psy_overmij_header.jpg

Praktijkinfo

offermann_psy_praktijkinfo_content.jpg
 • Coronavirus

  Geachte cliënten,

  om bij te dragen aan het vertragen van de versprijding van de Coronavirus pas ik
  in mijn praktijk de actuele gedragsregels van het RIVM toe, en verzoek ik U deze ook na te leven. U kunt deze vinden op volgende website:
  https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.
  Of bij het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid, tel: 0800-1351.

  Actuele maatregelen in mijn praktijk:

  • Als U zich ziek voelt, blijf dan thuis. Ik zal voorlopig de afgezegde afspraken NIET in rekening stellen.
  • Ik zal op korte termijn ervoor zorgen, om beveiligd beeldbellen voor de therapiegesprekken mogelijk te maken. Dan krijgt U of eventueel ikzelf de gelegenheid, om de gesprekken via U telefoon of PC thuis te laten doorgaan.
   Persoonlijke aanbevelingen:
  • zorg verder goed voor jouw lichaam en het immunsysteem door voldoende slaap, beweging (aan de buitenlucht) en gezonde voeding.
  • wees zorgzaam tov de kwetsbare mensen in onze samenleving.
  • wees wijs en orienteer je aan betrouwbare informatie, maak je niet meer zorgen, dan nodig. Richt je aandacht daarnaast zoveel mogelijk op wat er voor jou en je naasten weldoend is. Wees daarbij creatief.
 • Vragen of aanmelden

  Als u vragen heeft, of als u zich wilt aanmelden, kunt u op 2 manieren met mij contact opnemen :
  U kunt mij bellen, en uw telefonnummer en naam achterlaten. Ik zal proberen om u binnen 2 werkdagen terug te bellen.
  U kunt ook een bericht sturen via het contactformulier.
  Ik adviseer u, om geen persoonlijke informatie te mailen, uit privacyoverwegingen.

  Na deze aanmelding nodig ik u uit voor een intakegesprek. Daarin informeer ik naar uw klachten en problemen, naar uw werk en leefsituatie, uw hulpvraag, eventueel medicijngebruik, naar eventuele lichamelijke klachten en naar eerdere behandelingen. Daarnaast vraag ik u een korte schets van uw levensgeschiedenis te geven.

  Samen met u ga ik een behandeldoel uitwerken. Daaruit volgt of een psychotherapietraject, of een advies over welke andere vorm van therapie in uw geval geschikt zou kunnen zijn.

  Bij aanmelding heeft u nodig:

  • een verwijsbrief van uw huisarts voor specialistische GGZ: deze is een voorwaarde voor vergoeding van de behandeling door uw verzekeraar
  • uw zorgpas
  • uw identiteitbewijs
 • Tarieven en vergoedingen

  Wie betaalt de psychotherapie ?

  Bent u in Nederland verzekerd, dan wordt uw psychotherapie meestal vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering.

  Bent u niet in Nederland verzekerd, maar heeft u een EHIC (european health insurance card), wordt uw behandeling dank zij internationale overeenkomsten volledig vergoed, zoals bij een restitutiepolis.

  In beide gevallen heeft u een verwijsbrief van uw nederlandse huisarts nodig voor specialistische GGZ (dwz psychotherapie) vóór uw eerste afspraak bij mij.

  Ik werk contractvrij, en heb dus geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars voor 2022. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit van de door mij geleverde zorg, aangezien deze bewaakt wordt door de beroepsvereniging (LVVP). Contractvrij werken geeft mij meer behandelautonomie. Ook kan ik op die manier de administratieve taken verminderen en blijft mij meer tijd over voor inhoudelijke zaken, en dus voor u.

  Heeft u een (volledige) restitutiepolis, dan wordt de psychotherpie volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

  Tip: een restitutiepolis is nauwelijks duurder dan een naturapolis en geeft U ook de mogelijkheid van vrije artsenkeuze voor andere medische specialisten. U kunt vóór ieder nieuw kalenderjaar uw polis aanpassen of van verzekeraar wisselen

  Heeft u een naturapolis of een combinatiepolis, dan vergoedt de verzekeraar een bepaald percentage van het NZa-tarief. Informeer daarom goed van te voren, bij uw zorgverzekeraar welk percentage van het NZA-Tarief hij precies vergoedt.

  Let op: Het eigen risico is, zoals altijd voor uw eigen rekening en wordt per kalenderjaar berekend. Wilt u meer weten over uw eigen risico? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

  Bij vragen rond de vergoeding denk ik graag met u mee.

  Welke tarieven stel ik bij u in rekening?

  Prestatietarieven:

  In mijn praktijk hanteer ik de respectievelijke NZA tarieven, dwz de maximale tarieven, die door de Nederlandase Zorgautoriteit zijn vastgelegd voor de psychotherapeut in de vrijgevestigde praktijk voor een bepaald consulttype (diagnose of behandeling) van een bepaalde tijdsduur :

  prestatietarieven

  *Uittreksel uit de tarievenlijst ZPM

  Niet vergoedde zorg:

  Voor niet vergoedde zorg vraag ik een uurtarief van 102 € per sessie: 45 minuten gesprek en 15 minuten verslaglegging.

  No show tarieven:

  Als de sessie korter dan 24 uur wordt afgezegd, of helemaal niet wordt nagekomen (No show), dan zal ik de voor u vrijgehouden tijd en niet waargenomen sessie bij u in rekening stellen.

  No show

  *Ik hanteer een gereduceerd no show bedrag voor studenten, werkelozen en mensen met een bijstandsuitkering

  Verdere informatie over het zorgprestatiemodel de de vergoeding in de GGZ vindt u op:

  https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

 • Betalingsvoorwaarden

  Artikel 1
  Deze betalingvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de psychotherapeut Liliane Offermann en de patiënt.

  Artikel 2
  Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak ben ik gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan U in rekening te brengen.

  Het bedrag voor een niet nagekomen afspraak findt U in de tarivelijst op mij website onder verrichting ‚No show‘.

  Artikel 3
  De door mij aan U gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door U binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

  Artikel 4
  Indien U het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, ontvangt U een betalingsherinnering en krijgt U een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

  Artikel 5
  Voldoet U binnen de 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan uw verplichtingen, dan ben ik zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd, incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

  Artikel 6
  Alle buitengerechtelijke incassokosten verbandhoudende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van U. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

  Artikel 7
  Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 • Bereikbaarheid therapeut en wachttijden

  Heeft u vragen, dan kunt u een bericht achterlaten, of telefonisch of middels het contactformulier. Ik zal erna streven om u binnen 2 werkdagen terug te bellen.

  U kunt altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

 • Kwaliteitsstatuut
 • Beroepscode

  Als psychotherapeut dien ik mij te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Deze beroepscode is te vinden op de site van de NVP.
  De geheimhouding vormt een belangrijk onderdeel van deze beroepscode. Als behandelaar ga ik een vertrouwensrelatie met u aan. Dit houdt in dat alles wat u met mij bespreekt door mij strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat ik slechts informatie aan derden geef na uw schriftelijke toestemming. Deze geheimhoudingsplicht is ook geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

 • Klachtenregeling

  Als u niet tevreden bent over mij vraag ik U dit zo snel mogelijk met mij te bespreken. Indien wij er samen niet uitkomen kunt U terecht bij de Nederlandse vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten www.lvvp.info.


Wachttijden laatst bijgewerkt op 01.07.2024

Copyright 2024 Impressum Privacystatement