offermann_psy_overmij_header.jpg

Praktijkinfo

offermann_psy_praktijkinfo_content.jpg
 • vragen of aanmelden

  U kunt een afspraak voor psychotherapie maken via de pagina contact.
  Na deze aanmelding nodig ik u uit voor een intakegesprek. Daarin informeer ik naar uw klachten en problemen, naar uw werk en leefsituatie, uw hulpvraag, eventueel medicijngebruik, naar eventuele lichamelijke klachten en naar eerdere behandelingen. Daarnaast vraag ik u een korte schets van uw levensgeschiedenis te geven.

  Samen met u ga ik een behandeldoel uitwerken. Daaruit volgt of een psychotherapietraject, of een advies over welke andere vorm van therapie in uw geval geschikt zou kunnen zijn.

  Bij aanmelding heeft u nodig:

  • een verwijsbrief van uw huisarts voor specialistische GGZ: deze is een voorwaarde voor vergoeding van de behandeling door uw verzekeraar
  • uw zorgpas
  • uw identiteitbewijs
 • tarieven en vergoedigen

  Een specialistische GGZ-behandeling, dus psychotherapie wordt in principe onbeperkt vergoed vanuit de basisverzekering en gedeclareerd in een 'diagnosebehandelingcombinatie' (dbc). De dbc-factuur wordt pas na afsluiting van de gehele behandeling of één jaar na start van de behandeling gestuurd.

  Ik werk grotendeels contractvrij. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit van de door mij geleverde zorg, aangezien deze bewaakt wordt door de beroepsvereniging (LVVP). Contractvrij werken geeft mij meer behandelautonomie. Ook kan ik op die manier de administratieve taken verminderen en blijft mij meer tijd over voor inhoudelijke zaken, en dus voor U.

  Heeft U een (volledige) restitutiepolis, dan wordt de psychotherpie volledig vergoed door U zorgverzekeraar.
  Heeft U een naturapolis of een combinatiepolis, dan vergoed de verzekeraar tussen 65% en 80% van het NZa-tarief.
  Het eigen risico is, zoals altijd voor u eigen rekening.

  Tip: een restitutiepolis is nauwelijks duurder dan een naturapolis en geeft U ook de mogelijkheid van vrije artsenkeuze voor andere medische specialisten. U kunt vóór ieder nieuw kalenderjaar Uw polis aanpassen of van verzekeraar wisselen.

  Een overzicht van echte restitutiepolissen vindt U op:
  http://www.zorgvoorkwaliteit.nu/content/overzicht-volledige-restitutiepolissen

  Een overzicht van vergoedigen voor specialistische GGZ bij contractvrije therapeuten vindt u op:
  http://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-zorgverzekeringen-ongecontracteerde-zorg-ggz

  Voor niet vergoedde zorg vraag ik een uurtarief van 90 € per sessie: 45 minuten gesprek en 15 minuten verslaglegging.

  Bij vragen rond de vergoeding denk ik graag met U mee.

 • betalingsvoorwaarden

  Artikel 1
  Deze betalingvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de psychotherapeut Liliane Offermann en de patiënt.

  Artikel 2
  Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak ben ik gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan U in rekening te brengen.
  Het bedrag voor een niet nagekomen afspraak is 60€ per sessie en 120€ per dubbelsessie.

  Artikel 3
  De door mij aan U gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door U binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

  Artikel 4
  Indien U het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, ontvangt U een betalingsherinnering en krijgt U een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

  Artikel 5
  Voldoet U binnen de 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan uw verplichtingen, dan ben ik zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd, incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

  Artikel 6
  Alle buitengerechtelijke incassokosten verbandhoudende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van U. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

  Artikel 7
  Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 • bereikbaarheid therapeut en wachttijden

  Bij vragen of voor een aanmelding kunt U een telefonisch bericht achter laten. Ik zal U dan binnen 2 werkdagen terugbellen. U kunt ook een email bericht sturen. Verdere info onder de rubriek 'contact'.

  Momenteel nemen wij geen nieuwe patiënten aan.
  U kunt altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

  Laaste update, 01.12.2018

 • beroepscode

  Als psychotherapeut dien ik mij te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Deze beroepscode is te vinden op de site van de NVP.
  De geheimhouding vormt een belangrijk onderdeel van deze beroepscode. Als behandelaar ga ik een vertrouwensrelatie met u aan. Dit houdt in dat alles wat u met mij bespreekt door mij strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat ik slechts informatie aan derden geef na uw schriftelijke toestemming. Deze geheimhoudingsplicht is ook geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

 • klachtenregeling

  Als u niet tevreden bent over mij vraag ik U dit zo snel mogelijk met mij te bespreken. Indien wij er samen niet uitkomen kunt U terecht bij de Nederlandse vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten www.lvvp.nl.

Copyright 2019 Impressum